Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2022 r. 12:32:21

Drodzy Użytkownicy, przedstawiamy Wam politykę prywatności prowadzonego przez nas serwisu pod nazwą „Helfio”.

1. Polityka prywatności serwisu Helfio

1.1. Drodzy Użytkownicy, przedstawiamy Wam politykę prywatności prowadzonego przez nas serwisu pod nazwą „Helfio”.

1.2. Ilekroć niniejsza polityka prywatności posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

- Administrator / My: oznacza HelfioSp z o.o. z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 87,00-844 Warszaw

- Aplikacja: oprogramowanie obsługiwane i rozpowszechniane pod nazwą helfio za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android umożliwiające dostęp do Serwisu.

- Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) w rozumieniu Przepisów ODO.

- Dane wrażliwe: oznaczają Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczneprzetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby

- Helfio/ Serwis: oznacza zorganizowaną platformę informatyczną, obejmująca w szczególności program komputerowy, mechanizmy informatyczne, interfejsy oraz wszelkie dane i informacje, dostępne za pośrednictwem Aplikacji.

- Regulamin: oznacza Regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej www.helfio.comoraz w Aplikacji w zakładce Regulamin. Ilekroć niniejsza Polityka posługuje się jednym z pojęć zdefiniowanych w Regulaminie, należy je rozumieć tak jak w Regulaminie, chyba, że Polityka wyraźnie definiuje te pojęcia odmiennie na własne potrzeby.

- Polityka (Prywatności):oznacza niniejszy dokument.

- Przepisy ODO: oznaczają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawę ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane w Polityce prywatności również rozporządzeniem nr 2016/679, inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej regulujące zasady ochrony danych osobowych.

- Użytkownik / Ty / Wy: oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

1.3. Korzystanie z Serwisu oznacza, że akceptujesz postanowienia Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptujesz tej Polityki, to powinieneśniezwłocznie przestać korzystać z Serwisu.

1.4.Jesteśmy administratorem Twoich Danych osobowych. Możecie skontaktować się z Nami, za pośrednictwem poczty elektronicznej korzystając z adresu iod@helfio.com

1.5. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe zgodnie z Przepisami ODO.

1.6. Korzystanie z funkcjonalności Serwisujest częściowo bezpłatne i nie wymaga rejestracji w Serwisie, a częściowo płatne. O konieczności założenia konta w Serwisie informujemy Cię poprzez wezwanie do zalogowania. O konieczności uiszczenia płatności informujemy Cię poprzez wezwanie do opłacenia subskrypcji za pośrednictwem AppStore lub Google Play. Zasady zakładania Profilu w Helfio, zasady korzystania z Serwisu, oraz odpłatności za nie określa Regulamin.

2. W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

2.1. Twoje Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

2.1.1. w celu wykonywania na Twoją rzecz usług przewidzianych w Regulaminie, w tym w szczególności w celu umożliwienia Ci gromadzenia i porządkowania informacji o Twoim zdrowiu jak również zarządzania nimi – co dotyczy danych

2.1.2. w celu analizowania pracy Serwisu, optymalizowania jego działania – co dotyczy danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz innych podanych w toku rejestracji oraz w Profilu, w tym o zdrowiu;

2.1.3. w celu kontaktowania się z Tobą, w przypadku gdy korzystasz z elektronicznych form kontaktu z Nami, nie zawierając Umowy – co dotyczy danych identyfikacyjnych i kontaktowych;

2.1.4. w celu wykonywania usług na rzecz wszystkich Użytkowników i innych naszych klientów, w tym w szczególności w celu umożliwienia im korzystania z algorytmu uczonego także w oparciu o informacje jakie umieściłeś na Profilu dotyczące stanu Twojego zdrowia. Informacje takie będziemy anonimizowaći udostępniać Użytkownikom i innym naszym klientom jedynie w postaci wyuczonego algorytmu, co nie pozwoli tym osobom na zidentyfikowanie Twojej osoby;

2.1.5. w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych – co dotyczy danych identyfikacyjnych i kontaktowych.

2.1.6. w celu umożliwienia Tobie udostępniania innymi Użytkownikom treści za pośrednictwem modułów Społeczność i Grywalizacja.

2.2 Moduł Społeczność nie pozwala na automatyczne czy ręczne udostępnienie Twoich Danych osobowych innym Użytkownikom, a jedynie na tekstowe porozumiewanie się z pozostałymi Użytkownikami.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

3.1. Możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe zwykłe w przypadkach wskazanych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/679, gdy będzie spełniony jeden z poniższych warunków:

3.1.1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

3.1.2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.1.3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3.1.4.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

3.1.5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; uzasadnionym interesem, w jakim przetwarzamy Twoje dane jest marketing usług własnych.

3.2. Dane wrażliwe będziemy przetwarzać wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 2016/679, gdy będzie spełniony jeden z poniższych warunków:

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może wyrazić zgody na takie przetwarzanie;

3.2.2. przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;

3.2.3. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

3.3 Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Zbieranie Danych osobowych

4.1. Serwis zbiera następujące kategorie Danych osobowych: imię, nazwisko, email, waga, wzrost, kraj, płeć, data urodzenia, udostępnione przez Ciebiewyniki badań, w tym badania krwi, dane dotyczące stanu zdrowia (w tym przebyte lub przewlekłe choroby orazprzyjmowane lekarstwa).

4.2. Poza funkcjonalnością obliczenia BMI w oparciu o przekazane przez Ciebie dane, nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Serwisu bez założenia Profilu w Aplikacji i zawarcia z Nami Umowy.

4.3. Dla zawarcia z nami Umowy konieczne jest podanie następujących Danych osobowych imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail. – jest to dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji konta w Serwisie i zawarcia z nami Umowy. Podanie pozostałych Danych osobowych, w tym zwłaszcza Danych wrażliwych, jest dobrowolne i zależy wyłącznie od tego czy chcesz korzystać z danej funkcjonalności Serwisu.Korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu (np. raportów, analiz czy kalkulatorów dotyczących Twojego stanu zdrowia czy analizy parametrów zdrowotnych lub wyników Twoich badań) będzie możliwe tylko wówczas, gdy podasz te dane do analizy. Dane wrażliwe możesz przekazywać zarówno przez wprowadzenie ich do Aplikacji lub przez połączenie z inną aplikacją zawierającą te Dane i wyrażenie zgody na ich przekazanie do Serwisu.

4.4. W czasie korzystania z Serwisu za pośrednictwem Aplikacjipobieramy, w sposób automatyczny, informacje o Tobie poprzez pobieranie i zachowywanie numerów Twojego IP, rodzajuurządzenia i języka oraz czasu dostępu, informacje nawigacyjne, w tym informacje o wykorzystywanych funkcjonalnościach Aplikacji. Informacje te przechowujemy jako logi Aplikacji o ile w ustawieniach urządzenia nie zabroniłeś przekazywania nam tych Danych.Dane te nie służą do budowania Twojego profilu użytkownika, a ich zbieranie ma na celu zapewnienie prawidłowej edycji i optymalizacji zawartości Serwisu. Mogą one być także wykorzystywane przez organy ścigania na wypadek działalności mającej charakter niedozwolony. W celu zwiększenia ochrony Twoich Danych osobowych wykorzystujemy je w formie zanonimizowanej. Przy czym anonimowe dane logów serwera zapisywane są osobno od innych danych osobowych.

4.5. Jeśli kontaktujesz się z nami w sposób elektroniczny przy użyciu poczty elektronicznej, przekazane tak, dobrowolnie, Dane osobowe są automatycznie przechowywane na zasadach i warunkach określonych w Polityce.

5. Komu możemy przekazać Twoje Dane osobowe?

5.1. Serwis może udostępniać Twoje Dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

5.1.1. podmiotom świadczącym Nam usługi outsourcingowe związane z Naszą działalnością np. podmiotom świadczącym usługi księgowe czy informatyczne. W takiej sytuacji będą podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, i zawrzemy z nimi stosowne umowy.;

5.1.2.Naszym klientom i innym Użytkownikom, na rzecz których świadczymy usługi obejmujące sporządzenie raportów, statystyk i analiz dotyczących problematyki ochrony i profilaktyki zdrowia w oparciu o tworzony przez nas algorytm. W takiej sytuacji udostępnienie takich Danych osobowych następuje jedynie w sposób pośredni, po ich zanonimizowaniu.

6. Czy przekazujemy Dane osobowe do Państw trzecich

6.1. Nie zamierzamy przekazywać Danych osobowych do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, w rozumieniu Przepisów ODO.

7. Czas przetwarzania Danych osobowych

7.1. Będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu na jaki zostały zebrane i w oparciu o konkretną podstawę prawną. To oznacza, że:

7.1.1. Twoje Dane osobowe jakie zgromadziłeś w Profilu będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania Umowy, a także, po jej rozwiązaniu przez okres i w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy, jednak nie dłużej niż 12 lat od dnia wygaśnięcia Umowy;

7.1.2. Twoje Dane osobowe, w tym Dane wrażliwe, które w wersji zanonimizowane zostały włączone do Treści dostępnych na Serwisie przez okres nie dłuższy niż 12 lat od dnia wygaśnięcia Umowy.

7.2.W razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu o którym mowa powyżej, usuniemy Twoje Dane osobowe.

8. Do czego masz prawo?

8.1. Masz prawo do uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, prawo dostępu do tych Danych oraz do uzyskania następujących informacji o:

8.1.1. celach przetwarzania;

8.1.2. kategoriach przetwarzanych Danych osobowych;

8.1.3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a w razie jeżeliTwoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będzie uprawniony do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem;

8.1.4. w miarę możliwości, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu.

8.1.5. prawie do żądania od Nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

8.1.6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.1.7. jeżeli Dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

8.1.8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanychkonsekwencjach takiego przetwarzania w stosunku do Ciebie.

8.2. Masz prawo do domagania się od Nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczeni

8.3. Masz prawo do „bycia zapomnianym” tj. do żądania od Nas niezwłocznego usunięcia Twoich Danych osobowych, a My będziemy zobowiązani te Dane bez zbędnej zwłoki usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

8.3.1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

8.3.2. cofnąłeś/ cofnęłaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

8.3.3. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania w związku z Twoją szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

8.3.4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

8.3.5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

8.3.6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

8.4. Realizacja prawa do bycia zapomnianym nie ma zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne:

8.4.1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

8.4.2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej Nam powierzonej;

8.4.3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h( oraz i), jak również art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2016/679;

8.4.4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo to, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

8.4.5. Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.5. Masz prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania TwoichDanych osobowych w następujących przypadkach:

8.5.1. kwestionujesz prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych Danych;

8.5.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Danych osobowych, żądając ograniczenia ich wykorzystania;

8.5.3. nie potrzebujemy już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8.5.4. wniosłeś/ wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

8.5.5. Jeżeli, przetwarzanie danych zostało ograniczone w związku z realizacją powyższych uprawnień, takie dane osobowe możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, o czym poinformujemy Cię.

8.6. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych, gdy:

8.6.1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/ 679); lub

8.6.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

8.7. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje Dane osobowe, które Nam dostarczyłeś , oraz masz prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z Naszej strony, jeżeli:

8.7.1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 2016/679 lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679 ; oraz

8.7.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/ 679),

8.8. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, będziesz miał prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich Danych osobowych na potrzeby marketingu takiego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będzie nam już wolno przetwarzać Twoich Danych osobowych do takiego celu.

8.9. Możesz skorzystać z powyższych uprawnień w dowolnym momencie w drodze kontaktu z Nami, w sposób określony w Polityce.

8.10. Ponadto, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie dotyczące Twoich Danych osobowych narusza rozporządzenie 2016/679.

9. Ciasteczka, wtyczki i tworzenie profilu Użytkownika

9.1. W naszej Aplikacjinie wykorzystujemy plikówcookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkowników.

9.2. Pliki cookies wykorzystujemy na administrowanej przez nas stronie internetowej www.helfio.com(dalej jako Strona)

9.3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

9.4.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy Strony korzystacieze Strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

9.4.2. utrzymanie Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;

9.4.3. określania profilu użytkownika Strony w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

9.5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Strony.

9.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Strony. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

9.9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

9.10. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

9.11. Nasz Serwis korzysta z remarketingu i trackingu Google Analytics, do reklamowania naszych Usług i wyświetlania Ci spersonalizowanych reklam.

9.12. Profilowanie, którego dokonujemy nie prowadzi do podejmowania przez Nas decyzji ze skutkiem prawnym dla Ciebie.

9.13. Korzystamy zarówno z własnych plików cookie, jak i plików cookie firm zewnętrznych do informowania, optymalizacji oraz wyświetlania reklam na podstawie historii odwiedzin Użytkowników na Stronie.

9.14. Google i inni dostawcy wyświetlają nasze reklamy w Internecie.W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, który dostępny jest pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.

9.15. Możesz również zrezygnować z pliku cookie Google w Ustawieniach reklam pod adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated, jak również zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych pod adresem: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

9.16. Nasz Serwis na swojej stronie internetowej stosuje linki do swoich kont w portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Zasady przetwarzania danych osobowych przez te portale znajdują się na następujących stronach internetowych:

9.16.1. dla Facebook pod adresem: https://facebook.com/about/privacy/

9.16.2. dla Instagram pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875

9.16.3. dla LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/company/helfio-sp-z-o-o