Regulamin Serwisu "Helfio"

(Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym)

1. 1. KIM JESTEŚMY czyli postanowienia ogólne i definicje

1.1. Drodzy Użytkownicy, przedstawiamy Wam nasz serwis pn. „Helfio” dostarczany w formie aplikacji mobilnej, który zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy po to by pomagał Wam w gromadzeniu i porządkowaniu informacji o Waszym zdrowiu., Pomagał w zbieraniu wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowotnej, a także wspierał Was utrzymywaniu zdrowego trybu życia. NASZE NARZĘDZIE NIE JEST INSTRUMENTEM DIAGNOSTYCZNYM I MOŻE BYĆ UŻYWANE TYLKO PRZEZ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT. ZACHĘCAMY DO PODZIELENIA SIĘ WYNIKAMI Z LEKARZEM LUB PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA.

1.2. W regulaminie naszego serwisu określimy w szczególności rodzaje usług jakie Wam świadczymy za jego pośrednictwem, warunki świadczenia tych usług, warunki ich zamawiana i odpłatności za nie, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin udostępniamy nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.helfio.com, oraz w Aplikacji ale na Waszą prośbę możemy go również udostępnić w taki sposób, który umożliwi Wam jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez przesłanie jego treści w formacie PDF na adres poczty elektronicznej przez Was wskazany. Dokument w formacie PDF możecie odczytać za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji takiej jak np. Adobe® Reader, który można pobrać za darmo ze strony www.adobe.com

1.3. Ilekroć ten Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

- Administrator / My: oznacza Helfio Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 87,00-844 Warszawa

- Aplikacja: oprogramowanie obsługiwane i rozpowszechniane pod nazwą Helfio za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android umożliwiające dostęp do Serwisu.

- Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

- Chat/Zakładka Społeczność: Oznacza funkcjonalność Serwisu umożliwiającą komunikację ze specjalistami Helfio lub innymi użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji.

- Konsument : oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną, który korzysta z Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Moduł Grywalizacji: Oznacza funkcjonalność Serwisu umożliwiającą odnotowywanie postępów w planowanych ćwiczeniach oraz przyjętych zadaniach, wraz możliwością udziału w konkursach na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

- Okres subskrypcji: oznacza okres 30 dni lub jego wielokrotności, liczonych począwszy od dnia w którym zaksięgowaliśmy zapłatę Opłaty licencyjnej.

- Polityka prywatności : oznacza dokument, który opracowaliśmy, a który zawiera informacje dotyczące zasad na jakich zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i w inny sposób przetwarzamy Twoje Dane osobowe. Dokument ten jest dostępny pod adresem internetowym www.Helfio.com/prywatnosciplikicookie.

- Problem : oznacza jakiekolwiek opisane przez Ciebie w Profilu zdarzenie natury medycznej lub stan dotyczący zdrowia ciała.

- Profil : oznacza Twoją przestrzeń sieciową w Serwisie, powstająca w wyniku zgodnej z Regulaminem rejestracji, z której możesz korzystać po zalogowaniu, zawierająca Twoje Dane osobowe i informacji dotyczących Ciebie, które gromadzisz, agregujesz za swoją zgodą z innych aplikacji i przetwarzasz za pośrednictwem Helfio, w tym w szczególności Twoje imię, nazwisko, waga, wzrost, płeć, data urodzenia, wyniki badań krwi, pomiary pulsu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia (m.in. Problemy, stosowane produkty i wyroby medyczne i opinie na ich tematy dane o chorobie, spotkanie z lekarzami itp.).

- Serwis / Helfio : oznacza zorganizowaną platformę informatyczną, obejmująca w szczególności program komputerowy, mechanizmy informatyczne, interfejsy oraz wszelkie dane i informacje, dostępne za pośrednictwem Aplikacji.

- Treść : oznacza wszelkiego rodzaju zbiorcze raporty, analizy, statystyki itp. obejmujące w szczególności opinie ogółu Użytkowników o stosowanych metodach leczenia, produktach i wyrobach medycznych, a także artykuły o tematyce zdrowotnej, jakie zapisaliśmy w Helfio. Raporty, analizy i statystyki tworzymy m.in. analizując zbiorczo ujawnione przez Was informacje o Problemach, opinie o stosowanych metodach leczenia, produktach i wyrobach medycznych.

- Umowa : Oznacza zawartą na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowę licencyjną, na podstawie której My świadczymy na Waszą rzecz Usługi, w zamian za określone w Regulaminie Wynagrodzenie

- Usługi Przepisy ODO : oznacza wszelkie usługi opisane w pkt. 2.1. Regulaminu.oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawę ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej regulujące zasady ochrony danych osobowych.

- Użytkownika/Wy/Ty : oznacza osobę fizyczna, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu lub zainteresowaną korzystaniem z niego.

- Wynagrodzenie : oznacza należne Nam wynagrodzenie z tytułu świadczonych dla Was Usług, liczone wedle zasad określonych w Regulaminie, obejmujące Opłatę licencyjną.

2. CO DLA WAS ROBIMY czyli zasady świadczenia Usług

2.1. Na podstawie Regulaminu, świadczymy Usługę obejmującą udzielenie Wam licencji na korzystanie z Aplikacji oraz Serwisu, w szczególności korzystanie z jego funkcjonalności takich jak:

2.1.1. tworzenie Profilu i gromadzenie w nim dalszych informacji. Korzystając z tej funkcjonalności Helfio możesz w szczególności samodzielnie wpisywać w przeznaczonych do tego miejscach, swoje Dane osobowe i inne informacje dotyczące Ciebie, korzystać z dostępnych wskaźników lub kalkulatorów, analizujących Twoje parametry zdrowotne (tj. wiek, waga, BMI, puls, ciśnienie, poziom glukozy i inne), a w przypadku udostępnienia odpowiedniej funkcjonalności, agregowania wskazanych wyżej informacji z innych serwisów i aplikacji. W oparciu o dane i informacje, Serwis może tworzyć raporty, wykresy i analizy dotyczące Twojego stanu zdrowia, wskazywać przekroczenie poszczególnych wskaźników referencyjnych i sygnalizować konieczność skorzystania z pomocy lekarza;

2.1.2. korzystanie z Treści oraz zamieszczonych w serwisie kalkulatorów i wskaźników;

2.1.3. korzystanie z Modułu Społeczność; Jednym z celów Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dzielenia się osiągnięciami oraz wspierania motywacji. Aplikacja nie podaje żadnych Danych osobowych takich Użytkowników poza .

2.1.4. analizator badań krwi i moczu. Funkcjonalność ta będzie Ci umożliwiała automatyczną analizę badań krwi na podstawie 6 parametrów.

2.1.5. korzystanie z Modułu Grywalizacji. Funkcjonalność ta będzie ci umożliwiała obserwowanie postępów w dbaniu o swoje zdrowie oraz porównywania postępów z innymi użytkownikami, a w przypadku udostępnienia za jej pośrednictwem konkursów, uczestnictwo we wskazanych konkursach, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

2.2 Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności jest w pełni dobrowolne.

2.3 Możesz korzystać z Serwisu Helfio za pośrednictwem Aplikacji w środowisku iOS lub Android. W przypadku zamiaru korzystania z Aplikacji konieczne jest:

2.3.1. posiadanie najnowszej wersji Aplikacji Helfio udostępnianej do ściągnięcia ze sklepów z aplikacjami dostępnymi w ramach systemu operacyjnego iOS 15.0 i nowsze oraz systemu operacyjnego Android 9.0 i nowsze;

2.3.2. dysponowanie urządzeniem działającym odpowiednio w środowisku iOS albo Android. Zasady dostępu do sklepów App Store oraz Google Play określane są przez ich operatorów.

2.4 Korzystanie z Helfio wymaga korzystania z łącz internetowych oferowanych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz włączonej obsługi skryptów JavaScript. Koszt korzystania z połączenia internetowego określają taryfy wybranego przez Ciebie dostawcy usług telekomunikacyjnych,

2.5 Jakkolwiek staramy się ulepszać, unowocześniać i poprawiać nasz Serwis, miej świadomość, że udzielamy Wam licencji na korzystanie z Serwisu w wersji „taki jak jest” („as is”) co oznacza, że udzielamy Wam licencji na korzystanie z Serwisu w takim stanie w jakim ów Serwis się znajduje, nie udzielając jakichkolwiek gwarancji jakości czy innych oświadczeń, innych niż te, które wskazaliśmy w Regulaminie.

2.6 Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

2.7 Miej na uwadze, że Helfio został stworzony i działa wyłącznie w celu opisanym w pkt. 1.1 Helfio nie jest serwisem medycznym i nie świadczymy za jego pośrednictwem jakichkolwiek usług medycznych ani też nie wykonujemy świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności świadczeń mających na celu diagnozowanie chorób czy poprawę stanu zdrowia. Wszelkie Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Wszelkie analizy Twoich parametrów zdrowotnych są wykonywane w sposób zautomatyzowany, przez zastosowanie odpowiednich algorytmów wpisanych w oprogramowaniu Serwisu, i polegają na odniesieniu się do stosowanych zakresów referencyjnych. Twoje dane nie są w żaden sposób analizowane przez podmioty wykonujące świadczenia zdrowotne w sposób profesjonalny, a co za ty idzie nie stanowią jakiejkolwiek kompleksowej oceny Twojego stanu zdrowia ani porady w tym zakresie. Wszelkie Treści, raporty czy analizy nie mogą zastąpić pozyskania świadczenia zdrowotnego u profesjonalnego podmiotu, który będzie mógł w sposób pełny i kompleksowy zanalizować Twój stan zdrowia i udzielić Ci stosownej porady.

2.8 Dane zgromadzone w Serwisie chronimy m.in. poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL) a także innych rozwiązań zabezpieczających Twoje dane w Serwisie, w tym zabezpieczonej infrastruktury Aplikacji..

2.9 Rozpoczniemy świadczenie dla Ciebie Usług po zawarciu Umowy, oraz po dokonaniu płatności Opłaty licencyjnej za pierwszy Okres subskrypcji, chyba, że naliczyliśmy Ci rabat na korzystanie z naszych Usług. Jeśli jesteś Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jak i od zakupu poszczególnych usług subskrypcyjnych będziesz uprawniony odstąpić od Umowy.

2.10 Z korzystaniem z naszego Serwisu wiąże się zagrożenie obejmujące możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu. Z tego względu ważne jest abyś zwrócił uwagę na zasady korzystania z Serwisu opisane w pkt. 4 Regulaminu.

2.11 Administrator oświadcza, że:

2.11.1 nie wybiera, nie wpływa w żaden sposób i nie kontroluje Użytkowników;

2.11.2 nie wybiera, nie modyfikuje nie akceptuje treści umieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności Administrator nie kontroluje tych treści pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz nienaruszania przez nie praw osób trzecich.

2.11.3 nie świadczy jakichkolwiek Usług medycznych.

2.12 Pragniemy poinformować, że niektóre z wymienionych w pkt. 2.1 funkcjonalności mogą nie być dostępne w całości lub w części w dniu rozpoczęcia działania Serwisu i oferowania za jego pośrednictwem Usług.

2.13 By umożliwić Ci zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Serwisu, przyznajemy Ci rabat w wysokości 100% Opłaty licencyjnej przez pierwsze 7 dni korzystania z Serwisu, liczone od dnia Rejestracji w Serwisie.

NASZA UMOWA i jak ją zawieramy

3.1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych Umów, które zawierane są pomiędzy nami a Użytkownikiem. Stroną Umów nie jest Apple, ani podmioty z nim powiązane. Możesz w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu poprzez skorzystanie z odpowiedniej zakładki na stronie internetowej www.Helfio.com/regulamin lub w aplikacji przez wybór opcji „regulamin serwisu”. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest zapoznanie się z tym Regulaminem i oświadczenie o zaakceptowaniu jego warunków poprzez złożenie w formie elektronicznej oświadczenie poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa podczas procedury rejestracji.

3.2. Jeśli chcesz korzystać z Helfio konieczne jest zawarcie z nami Umowy. Umowa taka jest zawierana z chwilą, w której zakończy się proces rejestracji w Serwisie to jest z chwilą w której, po wypełnieniu przez Ciebie formularza rejestracyjnego i złożenia stosownych oświadczeń, aktywujesz Profil za pośrednictwem przesłanego ci na adres e-mail linku aktywacyjnego lub poprzez rejestrację za pośrednictwem profilu udostępnionych usługodawców trzecich.

3.3. Podczas rejestracji powinieneś podać Dane osobowe oznaczone jako wymagane. Dane te powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Podawanie danych i informacji niezgodnych z prawdą (w tym podanie danych osób trzecich) jest niedopuszczalne i może skutkować odpowiedzialnością względem Serwisu lub osób trzecich.

3.4. Wspólnie z Tobą akceptujemy, że Apple oraz podmioty z nim powiązane jako podmioty trzecie są beneficjentami zawieranej pomiędzy nami Umowy, co znaczy, że po zaakceptowaniu przez Ciebie Regulaminu – Apple jako beneficjent Umowy będzie uprawniony do egzekwowania postanowień Regulaminu wobec Ciebie.

CO MOŻESZ A CZEGO NIE czyli zasady korzystania z Serwisu

4.1. At helfio you collect your Personal Data which, due to the ODO Regulations, is protected as sensitive data. We, therefore, implement appropriate technical and organisational measures to ensure the degree of security of your Personal Data as stipulated by the ODO Regulations. However, in order to maintain the security of this data, it is necessary that you also take measures to protect your Profile and the Personal Data and information stored on it. For these reasons you should:

4.1.1. opatrzyć dostęp do Profilu unikatowym i bezpiecznym hasłem,

4.1.2. nie udostępniać loginu i hasła osobom trzecim,

4.1.3. zapewnić aby urządzenie z którego korzystasz było odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą, aby oprogramowanie w telefonie było aktualne oraz miało zainstalowane wszystkie aktualizacje systemu dostarczone przez dostawcę oprogramowania;

4.1.4. nie logować się do Serwisu za pośrednictwem ogólnodostępnych, otwartych sieci WIFI;

4.2. Jeśli poweźmiesz wiadomość o tym, osoba trzecia weszła w posiadanie danych dostępnych do Twojego Profilu, powinieneś Nas o tym niezwłocznie zawiadomić, inaczej będziesz ponosił ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z Twoje Profilu i zgromadzonych na nim Danych osobowych i informacji.

4.3. Możesz posiadać tylko jedno konto w Serwisie, przy czym wspólnie z Tobą akceptujemy, że dostęp do Serwisu mogą mieć inne konta powiązane z Twoim urządzeniem, np. poprzez wykorzystanie współdzielonych kont rodzinnych (family sharing)..

4.4. Dane osobowe i informacje umieszczasz w swoim Profilu samodzielnie lub, z Twojego upoważnienia i za Twoją zgodą za pośrednictwem innych serwisów, łącząc je z Helfio. Helfio, poza przypadkami opisanymi w Regulaminie, nie ingeruje w żaden sposób, nie zmienia, nie dodaje i nie wykonuje żadnych innych operacji na Twoich Danych osobowych i informacjach, poza tymi, które zostały opisane w Regulaminie, jak też nie sprawdza przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Ciebie Danych ani informacji ani też nie kontroluje na bieżąco udostępnianych przez Ciebie treści.

4.5. Our Service is exclusively intended for Users who are Consumers. The Service also has dedicated functionalities for legal entities providing the functionalities of the Service to their paid Users.

4.6. Użytkownik chcący korzystać z Serwisu i wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin oświadcza oraz gwarantuje, że:

4.6.1. nie przebywa w kraju objętym embargo przez rząd Stanów Zjednoczonych, ani w kraju uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj wspierający terroryzm;

4.6.2. nie znajduje się na liście stron objętych zakazem lub innymi ograniczeniami nałożonymi przez rząd Stanów Zjednoczonych.

4.7. Stworzyliśmy Helfio wyłącznie w celu dostarczania Ci Usług opisanych w Regulaminie. Dlatego powinieneś korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie w jakim pozwalają na to jego funkcjonalności i zgodnie z jego charakterem i celem, dla którego go stworzyliśmy. Nie możesz korzystać z Serwisu w celach innych niż wskazane powyżej ani wykorzystywać go w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a zwłaszcza w celu prowadzenia działalności i czy udostępniania treści naruszających prawa i dobra osób trzecich, o charakterze bezprawnym, obscenicznym, obraźliwym wulgarnym, erotycznym, pornograficznym, zachęcających do przemocy, korupcji, rasizmu, homofobii itp. Dlatego mamy prawo do odmowy zablokowania Twojego Profilu i wypowiedzenia Umowy, jeśli będziesz korzystał z Serwisu z naruszeniem tego punktu.

4.8. Cały Serwis, w tym zwłaszcza Treści i informacje w nim zawarte oraz jego oprogramowanie, wszystkie oznaczenia Serwisu, logo, i znaki towarowe, stanowią przedmiot przysługujących nam praw własności intelektualnej. Dlatego możesz korzystać z Serwisu, jego oznaczeń, naszego logo i znaków towarowych wyłącznie na tych polach eksploatacji jakie zostały wyraźnie wskazane w Regulaminie, co w szczególności oznacza, że nie możesz dokonywać w Serwisie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, kopiować go, badać jego kodu źródłowego, prowadzić reverse engineering, deasemblować, powielać, kopiować, rozpowszechniać wyświetlać opracowań, ani tłumaczyć kodu źródłowego, jakiegokolwiek innego oddziaływania czy wpływania na pracę i integralność Serwisu, umieszczania w Serwisie jakiegokolwiek oprogramowania a zwłaszcza oprogramowania typu malware. Dlatego mamy prawo do zablokowania Twojego Profilu i wypowiedzenia Umowy, jeśli będziesz korzystał z Serwisu z naruszeniem tego punktu.

4.9. Wspólnie z Toba postanawiamy, że w razie zgłoszenia się przez podmiot trzeci z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu naruszenia własności intelektualnej dotyczącej Serwisu, odpowiedzialnym za te roszczenia będzie Administrator. W takim przypadku odpowiedzialności nie ponosi Apple, ani podmioty z nim powiązane. Podobnie to Administrator odpowiada za dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem własności intelektualnej dotyczącej Serwisu,

4.10.1. Pamiętaj, że nie śledzimy na bieżąco wpisów czy treści, które umieszczasz w Serwisie, ale na bieżąco reagujemy na wszystkie otrzymane od innych Użytkowników lub podmiotów zawiadomienia niezgodności takich wpisów czy treści z prawem lub Regulaminem. W przypadku jeśli otrzymamy urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o naruszeniu przez praw osób trzecich, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, innych zasad określonych w pkt. 4.6 lub. 4.7 powyżej, będziemy uprawnieni do:

4.10.2. natychmiastowego zablokowania Twojego Profilu i wypowiedzenia Umowy;

4.10.3. podjęcia innych kroków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a więc w szczególności do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa czy domagania się odszkodowania.

4.11. Poinformujemy Cię o skorzystaniu z powyższych uprawnień niezwłocznie wysyłając w tej sprawie odpowiednie oświadczenia i informacje na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z tych uprawnień nie ogranicza prawa do domagania się przez Nas odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.

4.12. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że podczas korzystania z Serwisu będzie przestrzegał umów niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług zawartych przez Administratora ze stronami trzecimi.

5 ZA ILE czyli Wynagrodzenie Opłata licencyjna i metody płatności

5.1 W zamian za udzielenie Ci niewyłącznej oraz niezbywalnej licencji do korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu nie pobieramy Opłaty licencyjnej.

5.2 Opłaty są pobierane za dodatkowe funkcjonalności, takie jak personalizacja Serwisu, dostęp do bazy ćwiczeń, dostęp do bazy diet, program medytacyjny, kontrola parametrów zdrowotnych, dostęp do raportów zdrowotnych, czy też zalecenia co do zdrowego trybu życia.

5.3 Zastrzegamy możliwość wprowadzania opłat za dodatkowe funkcjonalności, które będą się pojawiały w Serwisie.

5.4 Wszystkie opłaty będą zgodne z informacjami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu, na etapie dokonywania płatności.

5.5 Zastrzegamy możliwość wprowadzania czasowych rabatów na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, uzależnione od spełnienia danych kryteriów (np. rejestracji w Serwisie za pośrednictwem serwisów partnerskich dla Helfio).

6 JAK DŁUGO BĘDZIESZ Z NAMI czyli czas trwania Umowy

6.1. Zawieramy Umowę na czas nieoznaczony.

6.2. Cofnięcie Zgody na przetwarzanie Twoich Danych osobowych, będzie traktowane jako wypowiedzenie Umowy.

6.3. Jesteśmy uprawnieni do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Z uprawnienia tego możemy skorzystać z następujących powodów:

6.3.1. jeśli będziesz naruszał zasady korzystania z Serwisu wskazane w pkt. 4;

6.3.2. jeśli podejmujesz działania, które choćby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których nie masz dostępu, bądź też swoimi działaniami destabilizujesz funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;

6.3.3. Jeżeli dwukrotnie z rzędu odwołasz rezerwację Usługi medycznej, bez podania uzasadnionych przyczyn. Serwis w takim przypadku, przed rozwiązaniem Umowy może zawiesić Tobie część funkcjonalności Serwisu, w tym możliwość dokonywania Rezerwacji na okres do 1 miesiąca.

6.4. Rozwiązanie Umowy, jej wygaśnięcie lub odstąpienie od niej powoduje trwałe i nieodwracalne usunięcie Twojego Profilu. Dane osobowe, które umieściłeś w Profilu, zostaną usunięte w terminie wskazanym w Polityce prywatności.

7. JAK SIĘ WYPLĄTAĆ czyli konsumenckie prawo do odstąpienia od Umowy

7.1. Jeśli jesteś Konsumentem, to masz prawo odstąpić od Umowy jak i od zakupu poszczególnych subskrypcji, bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Dla zachowania tego terminu wystarczy, że wyślesz Nam oświadczenie o wykonaniu tego prawa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

7.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w pkt. 9.1. możesz przesłać listownie na nasz adres wskazany w pkt. 1.3. lub przesłać elektronicznie na następujący adres poczty elektronicznej helfio@helfio.com jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

7.3. Jeśli skorzystałeś z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 9.1, zwrócimy Ci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Ciebie płatności za usługę od której odstępujesz.

7.4. Twoją płatność zwracamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego sam użyłeś, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

8. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY czyli reklamacje

8.1. Masz prawo w każdej chwili złożyć reklamację na sposób działania Serwisu lub naszych pracowników, którzy ten Serwis obsługują.

8.2. Reklamacje możesz składać elektronicznie, wysyłając je na adres poczty elektronicznej complaints@helfio.com.

8.3. Składając reklamację nie zapomnij wskazać w niej swojego imienia, nazwiska, adresu i/ lub adresu poczty elektronicznej a także opisać powodów złożenia reklamacji. Bez podania tych danych możemy mieć trudności w kompleksowym udzieleniu odpowiedzi na Twoją reklamację.

8.4. Dokładamy starań by reklamacje rozpoznawać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Jeśli przypadek, który opisałeś w swojej reklamacji jest szczególnie skomplikowany i niemożliwe będzie rozpatrzenie tej reklamacji i udzielenie CI odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym poinformujemy Cię o takiej sytuacji oraz o nowym rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.

8.5. Na reklamacje odpowiadamy w formie elektroniczne poprzez przesłanie odpowiedzi na podany przez Ciebie w Profilu adres poczty elektronicznej.

8.6. Za działanie Serwisu odpowiadamy wyłącznie My, to My jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie oraz wsparcie Serwisu zgodnie z postanowieniami. Regulaminu. Razem z Tobą akceptujemy, że Apple, ani podmioty z nim powiązane nie są odpowiedzialnej za świadczenie jakichkolwiek usług utrzymania i wsparcia w odniesieniu do Serwisu.

8.7. Jednocześnie to My (nie Apple, ani podmioty z nim powiązane) ponosimy odpowiedzialność za:

8.7.1. Zgłoszone przez Ciebie roszczenia co do działania Serwisu;

8.7.2. Niezgodność Serwisu z powszechnie obowiązującym prawem polskim;

8.7.3. Roszczenia związane z polskimi przepisami właściwymi dla ochrony konsumentów oraz ochrony danych osobowych;

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
9.1. Korzystanie z serwisu wymaga tego abyśmy przetwarzali Twoje Dane osobowe. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego przetwarzania oraz zasady jakimi się w związku z tym kierujemy, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
NA KONIEC czyli postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dalszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego

10.2. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania Umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora. Przepis zdania pierwszego nie ma zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.

10.3. Nasz Serwis cały czas się rozwija i poszerza o nowe funkcjonalności mające usprawnić jego pracę a Wam przynieść większe zadowolenie i komfort w korzystaniu z niego. Z tych powodów może w przyszłości może zajść konieczność dostosowania tego Regulaminu do owych funkcjonalności i jego zmiany. O każdej zmianie Regulaminu poinformujemy Cię elektronicznie wysyłając informację o zmianie Regulaminu na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając informację o jego zmianie przy pierwszym logowaniu do Serwisu. Jeśli nie akceptujesz zmian regulaminu, możesz wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia będzie Cię obowiązywał Regulamin w wersji niezmienionej.

10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem - 19.05.2022